فوق روان کننده بر پایه نفتالین

9 / 10
از 9 کاربر

شرح

SASPL N30 فوق روان کننده بتن منطبق بر ASTM C494-16 نوع F و بر پایه برپایه رزین های طبیعی و سنتتیک

می باشد. این محصول به منظور افزایش کارایی بتن و ساخت بتنی با مشخصات مکانیکی و رئولوژی مناسب در شرایط آب و هوایی معتدل و خنک طراحی شده است و برای طیف وسیعی از بتن های عملکردی نرمال قابل کاربرد است. کسب رئولوژی مطلوب و کاهش جداشدگی بتن از خواص شاخص این محصول می باشد که آن را محصولی ایدهآل برای افزایش خاصیت پمپ پذیری و کارپذیری در کارگاه می نماید.

این محصول به تنهایی و بدون کاهش آب اختالط موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن شده و با ایجاد خاصیت دافعه نسبت به آب و همچنین میان ذرات سیمان و ایجاد مخلوطی همگن، موجب کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش دوام بتن می شود. بدیهی است که کاهش نسبت آب به سیمان حاصل از افزایش کارایی طی فرآیندی جداگانه موجب بهبود خواص بتن خواهد گردید.

نحوه مصرف

مقدار پیشنهادی مصرف بین 0/4 تا 1/2 کیلوگرم برای هر 100 کیلوگرم سیمان می باشد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمایشات موردی و با در نظر داشتن شرایط محلی موثر بر کارایی مخلوط و خصوصیات مکانیکی و رئولوژی مورد نیاز قابل تعیین است. قبل از اضافه کردن SASPL N30به بتن بهتر است که با آب اختلاط مخلوط گردد. پیشنهاد می گردد حداقل 2 دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در تراک میکسر با دور تند پس از اضافه کردن این محصول ادامه پیدا کند.

کاربرد

  • بتن آماده
  • قطعات پیش ساخته
  • بتن پیش تنیده
  • افزایش کارایی و پمپ پذیری بتن

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه می گردد:

  • گالن 20 لیتری

کاتا