گروت پایه سیمانی بدون انقباض

SA GROUT C50یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به مالتی روان و بدون جمع شدگی می شود.