بهبود دهنده دوام بتن

آب بند پودری بتن محصولی است که به کاهش نفوذپذیری بتن کمک شایانی می کند.از آن جایی که آببند پودری تولیدی این شرکت دارای خاصیت روان کنندگی می باشد,هیچ نگرانی از جهت عدم پخش شدگی مواد در بتن به وجود نمی آید و از پدیده کلوخه شدن جلوگیری می کند.

از خواص دیگر این ماده باید به افزایش مقاومت بتن مورد نظر اشاره کرد زیرا که این ماده جدا از اینکه در نقش فیلر برای بتن عمل کرده و جدا از کاهش لوله های موویین در بتن که باعث افزایش نفوذپذیری بتن می شوند,به افزایش دوام بتن و مقاومت بتن خیلی کمک می کند.

خاصیت سوم آب بند پودری خاصیت آبگریزی آن می باشد که مانع از نفوذ نم و رطویت به سطح بتن شده و باز هم به دوام و نفوذپذیری بتن کمک می کند.

در مورد مقدار مصرف این ماده این نکته حائز اهمیت است که نسبت به سیمان مصرفی در هرمتر مکعب بتن باید 3 الی 5 درصد مصرف شود.